trung_quan_luan

Trung Quán luận

LỜI ĐẦU SÁCH Tập luận này chỉ giải 13 phẩm trong toàn bộ 27 phẩm của luận Trung Quán. So với cuốn Trung Quán của CHT- Chánh Tấn Tuệ trước đây thì tậpluận này giải lại một số bài cũ , giải thêm một số bài mới. Giải lại không phải vì cách giải trước …

Setting

Layout

reset default

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss