Vô niệm (Pháp bảo đàn kinh)

Tác giả :  SUZUKI  . Biên dịch : THUẦN  BẠCHVo_niem

Nhà Xuất bản : Tôn Giáo

Thiền  và lậu hoặc

Chánh Pháp Thịnh  PHÚ VĂN QUỚI

Biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP . HCM

Đây là quyển sách viết về cách đoạn diệt nhữngloại khổ đau của thân xác lãn tâm hồn  . Những  gì viết trong cuốn sách này chỉ dành cho những người hiểu biết .

Người hiểu biết là người không thiên kiến vì một ý thức hệ nào, không tin nghe những gì mà khi thực hành không đem lại kết quả như lời đã nói .

Người hiẻu biết là người có trí tuệ và nội lực : có trí tuệ để biết những gì cần làm và tránh những gì cần tránh ; có nội lực để làm được những việc cần làm và nhất định không làm những việc không nên làm .

Giá trị con người là ở chỗ sống thể hiện từ bi tâm , không hận thù, khọngác hại ; sống với sự diệt tận  các phiền não, lậu hoặc ;sống với tâm giải thoát , tuệ giải thoát .

Lậu hoặc chính là phiền não khổ đau và sợ hãi. Lậu tạn minh là một lọai thần thông  chỉ có được qua con đường thiền định . Bất cứ người nào thực hành thiền định cũng có thể tành tựu lậu tận minh  nên tuy khoa học khộng giải thích được mà lại không là chuyện hoanh đường.

Cứu cánh của thiền là chứng ngộ . Chứng ngộ ở ngoài sự hiểu biết của tư duy logic  mà ngôn ngữ là cái hữu hạn  do tư duy logic mà có . Đem cái hữu hạn của ngôn ngữ để giải thích cái vô hạn của thiền  là việc làm gượng ép  cho nên lý thuyết và thực hành về thiền được trinh bày trong cuốn sách này chắc chắn có nhiều thiếu sót.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sinh   đều trọn thành Phật đạo.   Thành tâm cúi đầu đảnh lễ.

Chánh Pháp Thịnh

Phú Văn Quới

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *